Subvencionet për Efiçiencë të
Energjisë në Kosovë

Rinovimet për Efiçiencë në Njësitë e Banimit

Përmes kësaj pakoje ndërhyrëse SEEK-u do të sigurojë subvencione për pronarët e shtëpive private dhe banesave individuale të cilët janë të interesuar të investojnë në masa të efiçiencës së energjisë në shtëpitë dhe banesat e tyre. Rreth 2600 shtëpi do të rinovohen për të zvogëluar ndjeshëm përdorimin e tyre të energjisë, duke u bërë kështu më efiçiente në energji. Mësoni më shumë rreth asaj që SEEK-u mund të subvencionojë si dhe termat dhe kushtet e subvencioneve duke klikuar në vegzën më poshtë:

Fokusi i HER është sigurimi i subvencioneve për amvisëritë kosovare për të investuar në pajisje të cilat do të zvogëlojnë konsumin e energjisë, si dhe mbështetja e ndryshimit të sjelljes drejt efiçiencës së energjisë.

Një nga objektivat kryesore të HER është testimi dhe vleftësimi i qasjeve stimuluese me kostot më efektive për grupet e ndryshme të përfituesve, si dhe ofrimi i qasjeve më të mira për ndryshimin e sjelljes, të cilat mund të përshkallëzohen përtej Programit të Pragut të MFK-së (MFK Threshold Program).

 

Pjesëmarrja në paketën e ndërhyrjeve HER do të jetë e hapur për ndërtesat e banimit individual (përfshirë shtëpitë individuale dhe banesat individuale) në mbarë Kosovën, ku niveli i stimulimit përcaktohet nga një gamë e kritereve të lidhura me objektivat mjedisore, sociale, ekonomike dhe teknike të RELP-it. Rinovimet për efiçiencë të energjisë që kualifikohen për paketën e ndërhyrjeve të HER do të prioretizohen varësisht nga auditimet energjetike dhe buxhetore, por pritet që kryesisht të përfshijnë të mëposhtmet:

  • Përmirësimin e izolimit termik të jashtëm (mure dhe kulme);
  • Dritaret dhe/ose dyert e jashtme me efiçiencë të energjisë (izolim kundër erës, ku është e mundshme);
  • Izolimi i elementeve të mbështjellësve të ndërtesave kundër motit;
  • Ngrohës të ujit me efiçiencë të energjisë (përfshirë ngrohës termik diellorë të ujit ku është e mundshme);
  • Stufa dhe kaldaja me efiçiencë të energjisë;
  • Llamba ndriçimi me efiçiencë të energjisë.

Subsidies for Energy Efficiency in Kosovo (SEEK)
Powered by MFK and MCC Implemented by GFA and HPC