Subvencije za Energetsku
Efikasnost na Kosovu

Koraci u postupku
 
Korak 1

Vlasnik/ca-suvlasnik/ca domaćinstva preko Interneta popunjava i predaje Obrazac za identificiranje domaćinstva. Po predaji Obrasca domaćinstvo (kuća ili stan) će biti identifikovano i dodano u našu bazu podataka kao potencijalni kandidat za energetsku obnovu podržanu kroz SEEK projekt. Sledeći vašu prijavu u našu bazu podataka, naš lokalni SEEK predstavnik/ca kontaktiraće vas radi aktiviranja dalje procedure;

 

SEEK projekat ima ograničena sredstva, posluje pod strogim kriterijumima i ima posebne ciljne grupe (siromašna domaćinstva u kojima je žena glava porodice, osobe sa invaliditetom, manjine) kao prioritetne korisnike. U slučaju da odgovarate tim kriterijumima i ako budete izabrani, bićete obavešteni o daljim postupcima prema vašoj formalnoj prijavi za grant.

 

Korak 2                

Lokalni predstavnik/ca SEEK projekta (ICLST) posetiće identifikovano domaćinstvo da popuni Upitnik za procenu domaćinstva, a vi treba da mu kao vlasnik/ca-suvlasnik/ca domaćinstva obezbedite potrebne informacije;

 

Korak 3                

Kvalifikovani/a instalater/ka posetiće identifikovano domaćinstvo te pripremiti kalkulaciju troškova i prezentovati ponudu za instalaciju mera energetske efikasnosti;

 

Korak 4                

Vlasnik/ca-suvlasnik/ca domaćinstva pregledava i prihvata ponudu za primenu mera dobijenu od kvalifikovanog instalatera (ako se ponuda ne prihvati, proces ovde staje);

 

Korak 5                

Ako je ponuda prihvaćena, kvalifikovani instalarer/ka podnosi obrazac prijave korisnika/ce sa pratećom dokumentacijom obezbeđenom od strane vlasnika/ce-suvlasnika/ce domaćinstva;

 

Korak 6                

SEEK pregledava aplikacije i donosi odluku o nivou bespovratnih sredstava;

 

Korak 7                

Vlasnik/ca-suvlasnik/ca domaćinstva potpisuje ugovor o donaciji sa Millennium Foundation Kosovo (MFK);

 

Korak 8                

Vlasnik/ca-suvlasnik/ca domaćinstva uplaćuje predujam kvalifikovanom instalateru za udeo domaćinstva u investiciji, sa uključenim PDV-om;

 

Korak 9                

Nakon primene mera energetske efikasnosti, vlasnik/ca-suvlasnik/ca domaćinstva potpisuje protokol o završetku primene mera urađenih od kvalifikovanog/e instaratera/ke (primopredaja izvršenih radova);

 

Korak 10              

Vlasnik/ca-suvlasnik/ca domaćinstva odgovara na upitnik o zadovoljstvu korisnika (odgovori koje je vlasnik / suvlasnik domaćinstva dao na upitniku koji je sprovela anketna kompanija);

 

Korak 11              

Konačna verifikacija završenog procesa (urađeno od strane SEEK);

 

Korak 12              

MFK isplaćuje iznos granta kvalifikovanom instalateru.

Women Entrepreneurs (WEE)

Subsidies for Energy Efficiency in Kosovo (SEEK)
Powered by MFK and MCC Implemented by GFA and HPC