Apply Now APPLICATION CLOSED

Agjensioni për Ndihmë Juridike Falas

Albanian:

ALB – 1a. Lendet e trajtuara sipas lëmisë

ALB – 1b. Lëndet e trajtuara nga ANJ sipas lëmisë dhe çështjes se trajtuar

ALB – 1c. Ndarja e lëndeve sipas Komunave dhe statutit

ALB – 1d. Ndarja e lëndeve sipas organit të cilit i është drejtuar kërkesa juridike

ALB – 1e. Lloji i ndihmës juridike ofruar nga AJN sipas viteve

ALB – 2a. Buxheti dhe Shpenzimet e ANJ dhe shpenzimet e përfaqesimit

ALB – 2b. Shkalla e angazhimi dhe shpenzimet e avokatëve për përfaqesim të palëve

ALB – 2c. Trajtimi i lëndeve nga avokatët sipas lëmisë dhe shkalla e suksesit

ALB – 3a. Dhuna në Familje sipas lëmisë

ALB – 3b. Rastet e dhunës në familje sipas komunave

ALB – 3c. Rastet e dhunës në familje sipas etnisë së parashtruesve

 

English:

ENG – 1a. Cases handled according to the field 

ENG – 1b. Cases handled by LAA according to the field and the case handled

ENG – 1c. Distribution of cases according to Municipalities and the statute

ENG – 1d. Distribution of cases according to the body to which the legal request is addressed

ENG – 1e. Type of legal aid provided by LAA by years

ENG – 2a. Budget and expenses of LAA and representation expenses

ENG – 2b. Degree of engagement and fees of lawyers for representation of parties

ENG – 2c. Handling of cases by lawyers according to the field and the degree of success

ENG – 3a. Domestic violence according to the field

ENG – 3b. Cases of domestic violence by municipalities

ENG – 3c. Cases of domestic violence according to the ethnicity of the applicants

 

Serbian:

SRB – 1a. Slučajevi kojima se upravlja prema oblastima

SRB – 1b. Slučajevi kojima upravlja ABP prema oblasti i slučaju

SRB – 1c. Raspodela slučajeva prema opštinama i statutu

SRB – 1d. Raspodela slučajeva prema telu kome je upućen pravni zahtev

SRB – 1e. Vrsta pravne pomoći koju pruža ABP po  godinama

SRB – 2a. Budžet i troškovi ABP-a i troškovi zastupanja

SRB – 2b. Stepen angažovanja i naknade advokata za zastupanje strana

SRB – 2c. Upravljanje slučajevima od strane advokata prema oblasti i stepenu uspeha

SRB – 3a. Nasilje u porodici prema oblastima

SRB – 3b. Slučajevi nasilja u porodici prema opštinama

SRB – 3c. Slučajevi nasilja u porodici prema etničkom poreklu podnosilaca prijava

 

 

Keshilli Gjyqesor i Kosoves

Albanian:

ALB – 1a. KGJK_Efikasiteti i Gjykatave Themelore

ALB – 1b. Efikasiteti i GJTH në Lënde Civile_F

ALB – 1c. Efikasiteti i GJTH _Dep për Krime të Rënda

ALB – 1d. Efikasiteti i GJTH në D të përgjithshëm

ALB – 1e. Efikasiteti i GJTH D. Ekonomike

ALB – 1f. Efikasiteti i GJTH D. Administrative

ALB – 1g. Efikasiteti i GJTH _D. Special

ALB – 1h. Ngarkesa e gjyqtarëve me lënde në Gjykata Themelore

ALB – 2a. Te dhënat për Gjykatën e Apelit-Fin

ALB – 2a. Të dhënat për Gjykatën e Apelit

ALB – 2b. Ngarkesa e gjyqtarëve me lënde në Gjykatën e Apelit

ALB – 2c. Gjykata e Apelit

ALB – 3a. KGJK_Efikasiteti i Gjykatës Supreme

ALB – 3b. KGJK_Efikasiteti i Dhomës së Posacme_Gjykata Supreme

 

English:

ENG – 1a. KJC _ Efficiency of Basic Courts

ENG – 1b.  Efficiency of BC in Civil Cases_F

ENG – 1c. Efficiency of BC Dept. for serious crimes

ENG – 1d. Efficiency of BC in General Dept.

ENG – 1e. Efficiency of the BC Department for Commercial Matters

ENG – 1f. Efficiency of the BC Department for Administrative Matters

ENG – 1g. Efficiency of the BC_ Specialized Department

ENG – 1h. The workload of judges with cases in the Basic Courts

ENG – 2a. Data on the Court of Appeals

ENG – 2a. Data on the Court of Appeals -Fin

ENG – 2b. Case workload of judges in the Court of Appeals

ENG – 2c.  Court of Appeals

ENG – 3a. KJC _ Efficiency of the Supreme Court

ENG – 3b. KJC _ Efficiency of the Special Chamber _Supreme Court

 

Serbian:

SRB – 1a. SSK _ Efikasnost Osnovnih sudova

SRB – 1b. Efikasnost OS u Građanskim predmetima_F

SRB – 1c. Efikasnost OS _Od. za teška krivična dela

SRB – 1d. Efikasnost OS u Opštem O.

SRB – 1e. Efikasnost OS Privredno O.

SRB – 1f. Efikasnost OS Upravno O.

SRB – 1g. Efikasnost OS _Specijalno O.

SRB – 1h.  Opterećenje sudija predmetima u Osnovnim sudovima

SRB – 2a. Podaci o Apelacionom sudu

SRB – 2a. Podaci o Apelacionom sudu -Fin

SRB – 2b. Opterećenje sudija predmetima u Apelacionom sudu

SRB – 2c. Apelacioni sud

SRB – 3a. SSK _ Efikasnost Vrhovnog suda

SRB – 3b. SSK _ Efikasnost Posebne komore _Vrhovni sud

 

 

Këshilli prokurorial i Kosovës

Albanian:

1c. KPK_Rastet Sipas Paraqitesit.Institucionit

1b. KPK_Rastet sipas menyres se zgjedhjes se rasteve

1a. KPK_Rastet sipas viteve dhe numrit te personave

1d. KPK_ rastet sipas vendimeve te gjykates

1e. KPK_rastes sipas ankesave te prokurorit ndaj vendimeve te Gjykates

2a. KPK_rastet e Korupcionit sipas numrit te kallezimeve penale dhe personave

2b. KPK_Rastet e Korrupcion sipas paraqitesit

2c. KPK Rastet e Korrupcionit sipas veprimeve te Prokurorise

2d. KPK_Rastet e Korrupcionit sipas menyres se zgjedhjes

2e. KPK_Rastet e Korrupcionit sipas vendimeve te Gjykates

3a. KPK_Dhuna ne familje sipas numrit te rasteve dhe paraqitesit te rastit

3b. KPK_Rastet e Dhunes ne Familje_Menyra e Zgjidhjes

3c. KPK_Dhuna ne Familje sipas Vendimeve te Gjykates 1

4a. KPK_rastet sipas numrit te rasteve kunder LGBT dhe paraqitesit

4b. KPK rastet kunder LGBT sipas menyres se zgjedhjes

4c. KPK_rasted kunder LGBT sipas vendimit te Gjykates

5a. KPK_rastet kundet gazetareve sipas numrit dhe paraqitesit

5b. KPK_rastet kunder gazetareve sipas menyres se zgjidhjes

5c. KPK_rastet kunder gazetareve sipas vendimit te Gjykates

 

English:

ENG – 1a. KPC_Cases by years and number of persons

ENG – 1b. KPC_Cases by the manner of resolution

ENG – 1c. KPC_Cases by the Reporter/Institution

ENG – 1d. KPC_Cases by court decisions

ENG – 1e. KPC_Cases by the appeals of the prosecutor against the decisions of the Court

ENG – 2a. KPC_Corruption cases by the number of criminal charges and persons

ENG – 2b. KPC_Corruption cases by the reporter

ENG – 2c. KPC_Corruption cases by the actions of the Prosecution

ENG – 2d. KPC_Corruption cases by the manner of resolution

ENG – 2e. KPC_Corruption cases by court decisions

ENG – 3a. KPC_Domestic violence by the number of cases and the case reporter

ENG – 3b. KPC_Cases of domestic violence by the manner of resolution

ENG – 3c. KPC_Domestic violence by court decisions 1

ENG – 4a. KPC_Cases against LGBT by number and reporters

ENG – 4b. KPC_Cases against LGBT by the manner of resolution

ENG – 4c. KPC_Cases against LGBT by Court decision

ENG – 5a. KPC_Cases against journalists by number and reporter

ENG – 5c. KPC_Cases against journalists by the manner of resolution

ENG – 5c. KPC_Cases against journalists by Court decision

 

Serbian:

SRB – 1a. TSK_Slučajevi prema godinama i prema broju osoba

SRB – 1b. TSK_Slučajevi prema načinu rešavanja slučajeva

SRB – 1c. TSK_Slučajevi prema podnosiocu. Institucija

SRB – 1d. TSK_slučajevi prema odlukama suda

SRB – 1e. TSK_slučajevi prema žalbama tužioca protiv odluka Suda

SRB – 2a. TSK_slučajevi Korupcije prema broju krivičnih prijava i osoba

SRB – 2b.  TSK_Slučajevi Korupcije prema podnosiocu

SRB – 2c. KPK Rastet e Korrupcionit sipas veprimeve te Prokurorise

SRB – 2d. TSK_Slučajevi korupcije prema načinu rešavanja

SRB – 2e. TSK_Slučajevi korupcije prema odlukama Suda

SRB – 3a. TSK_Nasilje u porodici prema broju slučajeva i podnosiocu slučaja

SRB – 3b. TSK_Slučajevi nasilja u porodici _ Načinu rešavanja

SRB – 3c. TSK_Nasilje u porodici prema odlukama Suda 1

SRB – 4a.  TSK_slučajevi protiv LGBT prema broju slučajeva i podnosiocu

SRB – 4b. TSK slučajevi protiv LGBT prema načinu rešavanja

SRB – 4c. TSK_slučajevi protiv LGBT prema odluci Suda

SRB – 5a. TSK_slučajevi protiv novinara prema broju i podnosiocu

SRB – 5b. TSK_slučajevi protiv novinara prema načinu rešavanja

SRB – 5c. TSK_ slučajevi protiv novinara prema odluci Suda

 

*All the datasets are published on MFK’s website in Albanian and shall be available in English and Serbian during the next few days. The KPC data shall be made available by September 29th once the Statistics Department clears the data of the KPC. 

Firm Login

Lost your password? x